Privacy Statement

Carnavalsvereniging De Heiknüüters
Secretariaat Cv. De Heiknüüters
Oranjeweg 189
6991 WP Rheden
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Mariska van Heusden
Secretaris Cv. De Heiknüüters
Oranjeweg 189
6991 WP Rheden
Tel. 06 – 30741432
Mail: secretariaat@cvdeheiknuuters.nl

Het secretariaat is de Functionaris Gegevensbescherming van Cv. De Heiknüüters en is te bereiken via secretariaat@cvdeheiknuuters.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cv. De Heiknüüters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur of belangstellende bent van de Carnavalsvereniging, en/of omdat u deze zelf aan de vereniging heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens voor het innen van incasso lidmaatschap/ donateurschap.
Voor de digitale Nieuwsbrief beheren wij emailadressen van leden, donateurs of andere belangstellende.

Tijdens onze officiële avonden kan er beeld materiaal gemaakt worden door onze Hoffotograaf. Dit wordt gebruikt op onze website, Knüüterkrant, plaatselijke nieuwsbronnen en/of Facebookpagina. Wilt u dit niet kunt u dit altijd kenbaar maken bij de Hoffotograaf of één van de bestuursleden.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@cvdeheiknuuters.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Cv. De Heiknüüters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Incasso lidmaatschap (Automatische incasso)
• Incasso donateurschap
• Incasso sponsoring
• Verstrekking Lidmaatschapskaart
• Verspreiding vereniging gebonden informatie

Cv. De Heiknüüters neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?
De gegevens blijven bewaard zolang u lid, donateur, sponsor of belangstellende bent, en verbonden bent aan onze vereniging, en/of zolang u ingeschreven blijft op de Nieuwsbrief en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cv. De Heiknüüters verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Cv. De Heiknüüters maakt gebruikt van cookies op zijn website, u heeft de keus deze wel of niet te accepteren. Verder maken wij geen gebruik van vergelijkbare technieken om gegevens te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cv. De Heiknüüters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het secretariaat een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@cvdeheiknuuters.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel als mogelijk, op uw verzoek.

Cv. De Heiknüüters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cv. De Heiknüüters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@cvdeheiknuuters.nl. Cv. De Heiknüüters heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• De digitale omgeving is beschermd door middel van Windows Defender.
• De website is beschermd door middel van het SSL Certificaat.
Cv. De Heiknüüters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Of zolang er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018, Rheden.